www.natalplant.it
COREOPSIS vaso 14
Prodotto: COREOPSIS vaso 14
Piante per Pianali: 36
Piante per CC: 216

Prezzo: 1,20
Note: **** prezzo a piano 1,30 ****
SURFINIA vaso 14
Prodotto: SURFINIA vaso 14
Piante per Pianali: 36
Piante per CC: 216

Prezzo: 1,00
Note: **** Prezzo 1.10 con gabbia ****
PORTULACA vaso 14
Prodotto: PORTULACA vaso 14
Piante per Pianali: 36
Piante per CC: 288

Prezzo: 1,10
Note: **** Prezzo a piano 1.20 ****
TUMBERGIA h 70
Prodotto: TUMBERGIA h 70
Piante per Pianali: 30
Piante per CC: 90

Prezzo: 3,80
Note: **** Prezzo a piano 4.00 ****
TUMBERGIA H 90
Prodotto: TUMBERGIA H 90
Piante per Pianali: 21
Piante per CC: 66

Prezzo: 4,20
Note: **** Prezzo a piano 4.50 ****
TUMBERGIA H 50 vaso 15
Prodotto: TUMBERGIA H 50 vaso 15
Piante per Pianali: 36
Piante per CC: 144

Prezzo: 3,00
Note: **** Prezzo a piano 3.30 ****
EDERA Vaso 17 h 70
Prodotto: EDERA Vaso 17 h 70
Piante per Pianali: 30
Piante per CC: 90

Prezzo: 4,50
Note: **** Prezzo a piano 5.00 ****
SOLANUM, JASMINOIDES vaso 14
Prodotto: SOLANUM, JASMINOIDES vaso 14
Piante per Pianali: 36
Piante per CC: 216

Prezzo: 1,80
Note: **** Prezzo a piano 2.00 ****
SOLANUM JASMINOIDES vaso bk 18
Prodotto: SOLANUM JASMINOIDES vaso bk 18
Piante per Pianali: 21
Piante per CC: 105

Prezzo: 3,30
Note: **** Prezzo a piano 3.50 ****
GERANEO ZONALE vaso 14
Prodotto: GERANEO ZONALE vaso 14
Piante per Pianali: 36
Piante per CC: 216

Prezzo: 0,95
Note: **** Prezzo a piano 1.00 ****